Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Cấu trúc tuyệt đối (Absolute phrase): cấu trúc, cách dùng, bài tập có đáp án