Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Cấu trúc Hope: Cách dùng, Ví dụ cụ thể, Bài tập chi tiết