Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Nắm chắc cấu trúc ALLOW và phân biệt với cấu trúc PERMIT